Meer discriminatiemeldingen over herkomst en huidskleur

Discriminatie van Nederlanders met een migratieachtergrond en/of een donkere huidskleur wordt het meest gemeld bij antidiscriminatievoorzieningen en de politie. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met afwijzingen op de arbeidsmarkt of bij het zoeken van een woning, worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden of zijn het doelwit van scheldpartijen op straat. Dit blijkt uit het Landelijk Rapport Discriminatiecijfers in 2018, dat vandaag 16 april verschijnt en wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie op grond van herkomst/huidskleur is in 2018 gestegen. Bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) kwamen 1.949 meldingen hierover binnen, wat neerkomt op 45% van alle meldingen. In 2017 was dit nog 38%. In ruim de helft van de gevallen voelden melders zich gediscrimineerd vanwege hun migratieachtergrond, bij een kwart van de meldingen voelden mensen dat het ging om discriminatie vanwege een donkere huidskleur. 56 meldingen kwamen van Roma, Sinti of woonwagenbewoners, deels vanwege gemeentelijk beleid om het aantal standplaatsen voor woonwagens te verminderen.

De politie registreerde 1.442 gevallen van discriminatie op grond van herkomst, waarmee het aandeel steeg van 39% naar 43%. Bij het College voor de Rechten van de Mens nam het aantal verzoeken toe van mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun herkomst of huidskleur, namelijk van 61 in 2017 naar 94 verzoeken in 2018. Ook kwamen meer vragen binnen over deze discriminatiegrond. Bij MiND blijft herkomst/ huidskleur de meest gemelde grond, maar daalde het aandeel van 44% naar 26%.

Oneerlijke behandeling op het werk

Bij relatief veel ADV-meldingen over herkomst/huidskleur gaat het om omstreden behandeling, die zich voordoet op de arbeidsmarkt. De meldingen zijn afkomstig van mensen die zich op hun werk oneerlijk behandeld voelen door leidinggevenden en collega’s of discriminatie vermoeden bij een afwijzing op een sollicitatie. Ook hadden veel meldingen betrekking op collectieve voorzieningen (uitkeringen, pensioenen). Opvallend is ook de toename van meldingen over de woningmarkt, vermoedelijk naar aanleiding van de discussie daarover in de media en politiek. De politie registreerde relatief veel incidenten waarbij sprake was van vijandige bejegening, zoals belediging, bedreiging en geweld. In een op de drie gevallen is sprake van conflicten tussen buren of andere incidenten in de eigen woonomgeving.

Meer meldingen handicap

Niet eerder hebben ADV’s zo veel meldingen ontvangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte, namelijk 596 meldingen (14% van het totaal). Vaak gaat het om omstreden behandeling. Een op de vijf meldingen heeft betrekking op collectieve voorzieningen, zoals geschillen met de gemeente over een uitkering, parkeerkaart of scootmobiel. Of de weigering van een woningbouwvereniging om de woning aan te passen. Ook hebben relatief veel meldingen betrekking op de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om werkgevers die geen aanpassingen willen realiseren om het werk voor personen met een beperking mogelijk te maken. In 2017 liet het aantal meldingen over handicap/chronische ziekte ook al een grote stijging zien. Dat had waarschijnlijk te maken met de toegenomen aandacht door de ratificatie van het VN-verdrag handicap.

Schelden en geweld tegen lhbti’s

Seksuele gerichtheid is bij de politie na herkomst/ huidskleur de grond die het meest is vastgelegd (847 registraties). 95% heeft betrekking op homoseksuele mannen en in 4 procent gaat het om lesbische vrouwen. Vaak is sprake van beledigende uitlatingen in de directe woonomgeving of op de openbare weg, waarbij het ook kan gaan om algemeen schelden met woorden als ‘homo’. Een aanzienlijk deel van de incidenten (22%) ging gepaard met geweld.

Aantal meldingen en registraties gedaald

Bij ADV’s kwamen in totaal 4.320 discriminatiemeldingen binnen in 2018. De politie registreerde 3.299 discriminatie-incidenten en daarnaast 1.375 discriminatie-incidenten gericht tegen een werknemer met een publieke taak, zoals politieagenten en ambulancemedewerkers. MiND heeft 583 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Het College ontving 510 verzoeken om een oordeel en daarnaast 3.168 vragen over gelijke behandeling. Bij de politie en ADV’s nam het aantal registraties af ten opzichte van 2017, met respectievelijk 6 en 8 procent. Ook bij MiND kwamen minder meldingen binnen. Het aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens nam daarentegen toe.

Over Discriminatiecijfers in 2018

Het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2018 is samengesteld door Art.1 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politie, in samenwerking met Discriminatie.nl (de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen). Het landelijk rapport Discriminatiecijfers presenteert meldingen bij ADV’s en registraties bij de politie naast elkaar, aangevuld met gegevens van het meldpunt internet discriminatie (MiND) en het College voor de Rechten van de Mens. In negen (van tien) regio’s verschijnen ook rapporten met discriminatiecijfers van ADV’s en politie op regionaal niveau. De volledige rapporten zijn te vinden op www.discriminatie.nl.

De Monitor Discriminatie Oost Nederland is ook te vinden op onze website, in deze digitale versie van deze monitor is een bijlage opgenomen met een uitgebreider overzicht per gemeente.

Meer discriminatiemeldingen over herkomst en huidskleur