Rijk van Nijmegen Inclusief

Rijk van Nijmegen Inclusief is een arbeidsmarktproject van Bureau Gelijke Behandeling – Ieder1Gelijk, in opdracht van Gemeente Nijmegen. Het doel van dit project is om inclusie en diversiteit op de werkvloer in het Rijk van Nijmegen te stimuleren. In de praktijk betekent dit dat de arbeidsmarkt zich er meer naartoe beweegt om een afspiegeling van de werkzame beroepsbevolking te zijn. Het Rijk van Nijmegen omvat de Gelderse gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen, Wijchen en de Limburgse gemeente Mook en Middelaar.

Diversiteit is èèn van de sleutels van een toekomstbestendige organisatie, maar gelijke kansen creëren kun je als individu of organisatie niet alleen. Maatschappelijk verantwoord- en toekomstbestendig ondernemen doe je samen. In een continu veranderende maatschappij is het van belang dat organisaties daarin meebewegen. Dit vraagt om diversiteitsbeleid dat gericht is op het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle medewerkers, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Concreet betekent dit dat er een balans wordt gezocht in het personeelsbestand voor wat betreft leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, uiterlijke beperking, seksuele- en genderidentiteit en mate van afstand tot de arbeidsmarkt.

Een divers personeelsbestand creëert kansen voor de organisatie om optimaal te kunnen inspelen op de verschillende klantengroepen. Dat er nog vele andere bedrijfseconomische voordelen uit kunnen voortvloeien, blijkt o.a. uit de groei van het klantenbestand, een hogere klanttevredenheid en een hogere werktevredenheid onder personen uit minderheidsgroepen.

De ambitie voor het Rijk van Nijmegen is dat inwoners zich er thuis voelen en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Hierbij is er ruimte voor diversiteit en zijn er gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, uiterlijk beperking, geslacht of seksuele identiteit.
Bureau Gelijke Behandeling – Ieder1Gelijk wil graag aan deze ambitie bijdragen en organiseert eind 2017 en begin 2018 de volgende
activiteiten:

  • Training Selecteren zonder vooroordelen aan werkgevers uit het Rijk van Nijmegen.
  • Training Selecteren zonder vooroordelen aan werknemers van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

  • Conferentie Rijk van Nijmegen Inclusief, thema culturele diversiteit binnen organisaties.

Daarnaast worden werkgevers in de publieke en de private sector in het Rijk van Nijmegen worden van harte uitgenodigd om het Charter Diversiteit te ondertekenen. Dit is een vrijwillige toezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen op één of meer dimensies. Hierbij gaat het nadrukkelijk om door de organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. De organisatie belooft zich dus op minimaal één concreet doel te richten.

Het eerste Charter Diversiteit is in 2004 opgericht in Frankrijk. Ruim 7000 organisaties in Europa hebben inmiddels een diversiteitscharter ondertekend, waaronder 92 werkgevers in Nederland. Lees meer over het Charter Diversiteit in deze brochure.Selecteren zonder vooroordelen – herhalingsvraag en antwoord
Een uitzendbureau krijgt van een opdrachtgever het verzoek om geen personeel met een niet-westerse achtergrond in te zetten omdat de opdrachtgever in het verleden heeft meegemaakt dat deze mensen conflicten op de werkvloer veroorzaakten. Het uitzendbureau gaat akkoord met deze wens.
Wat is juist?

A De opdrachtgever discrimineert door deze opdracht aan het uitzendbureau te geven en het uitzendbureau discrimineert door gehoor te geven aan deze wens van de opdrachtgever.
B De opdrachtgever discrimineert niet door deze opdracht aan het uitzendbureau te geven maar het uitzendbureau discrimineert wel door gehoor te geven aan deze wens van de opdrachtgever.
C De opdrachtgever discrimineert wel maar het uitzendbureau discrimineert niet door gehoor te geven aan deze discriminerende wens.


Juiste anwoord: C
Een opdrachtgever mag geen discriminerende eisen stellen en een arbeidsbemiddelaar mag hier ook geen gehoor aan geven. Verboden onderscheid op grond van ras en discriminatie volgens het wetboek van Strafrecht.