Vacature directeur bestuurder ADV Oost-Nederland

Profielschets Directeur-Bestuurder
Antidiscriminatiebureau Oost Nederland

De Raad van Toezicht van het Antidiscriminatiebureau Oost-Nederland is op zoek naar een directeur- bestuurder die richting kan geven aan de verdere ontwikkeling van deze, door fusie tot stand gekomen, organisatie. De in gang gezette schaalvergroting moet leiden tot een effectiever en efficiënter georganiseerd bureau, dat herkenbaar en aanspreekbaar is voor de deelnemende gemeenten, het O.M. en de politieorganisatie van de politieregio Oost-Nederland.
De gemeenten in het werkgebied zijn wettelijk en financieel verantwoordelijk voor het adequaat inrichten van een meldpunt discriminatie. De komende jaren zal de bestuurder zijn/haar tanden
moeten zetten in het toekomstbestendig maken van deze organisatie, waarbij ook de bestaande (en nieuwe) activiteiten rond het thema discriminatie en bewustwording verder in lijn met elkaar
worden gebracht. Daarbij werkt het bureau ook samen met onder andere onderwijsinstellingen en gemeenten.
In dit complexe krachtenveld waarin de organisatie haar werk moet doen, past een ondernemende, communicatief vaardige en maatschappelijk betrokken directeur-bestuurder die de cultuur van
overheden kent en zich thuis voelt in het publieke domein. Iemand die vanuit een goede analyse, een stevig onderbouwde visie ontwikkelt en deze vervolgens, in goede samenwerking met gemeenten, vertaalt naar haalbare doelen en concrete plannen. Gezien de relatief beperkte omvang van de organisatie zou deze vacature bij voorkeur moeten worden ingevuld door een kandidaat die aantoonbaar mensen tot elkaar kan brengen en toegankelijk is voor het bestaande en uit te bouwen
netwerk binnen Oost-Nederland.
Cultuur
De medewerkers zijn erg betrokken bij de organisatie, tot op zekere hoogte zelfsturend, enthousiast en professioneel en voelen zich verantwoordelijk voor het geheel. De cultuur kenmerkt zich door een
combinatie van maatschappelijke betrokkenheid, toegankelijkheid, en een open houding. De beperkte omvang van de organisatie zorgt voor korte lijnen en een zeer collegiale sfeer; ze steken samen de handen uit de mouwen en helpen elkaar uit de brand als het nodig is.
Opgave
De afgelopen tijd zijn de eerste stappen gezet in het organiseren van een samenhangende en professionele organisatie. De nieuwe directeur-bestuurder zal vanuit deze startpositie samen met het team vervolgstappen moeten zetten om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, wet- en regelgeving te implementeren en de kwaliteit van het meldpunt te borgen. Daarbij is het opbouwen van een goede werkrelatie met gemeenten, politie en O.M essentieel. Ook het verder uitbouwen van programma’s om bewustwording rond het thema discriminatie te vergroten worden nadrukkelijk als uitdaging neergelegd.


Belangstellenden kunnen voor verdere informatie contact opnemen met:
René Hoestlandt, voorzitter Raad van Toezicht MDP, 06-53410596;
Dick Buursink, lid Raad van Toezicht Art1.Overijssel, 06-22601406;
Jan Kottelenberg, voorzitter Raad van Toezicht Ieder1gelijk,06-15178080.
Gereageerd kan worden tot 1 september 2019 door middel van het sturen van een CV en motivatienaar MDP, Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ te Arnhem ter attentie van de heer R. Hoestlandt.
Gesprekken vinden plaats op 13 september en een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Functieomschrijving directeur bestuurder ADV Oost-Nederland

Doel van de functie
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de nieuwe organisatie en het realiseren van de strategische doelstellingen, stelt prioriteiten, onderhoudt relevante netwerken, ontwikkelt het strategisch beleid en zorgt voor de implementatie ervan. Draagt zorg voor het nakomen van de contractuele verplichtingen met haar klanten op basis van de Wga en maatschappelijke ontwikkelingen. De directeur-bestuurder legt hiervoor periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Competenties
De directeur is een creatief en maatschappelijk georiënteerd met een sterk ontwikkeld
inlevingsvermogen en is in staat om:
o Kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de organisatie op te sporen en deze, waar
nodig in samenwerking met ketenpartners, zo optimaal mogelijk te gebruiken ten
behoeve van de marktpositie van de organisatie;
o De verschillende werkculturen van de vier locaties te onderkennen en te bouwen naar
een nieuwe, gemeenschappelijke cultuur;
o De uitvoering van de kerntaken zoals genoemd in de subsidie- of dienstenovereenkomst,
afgesloten met de deelnemende gemeenten, aan te sturen en op onafhankelijke en
professionele wijze uit te (laten) voeren;
o Samenwerking te zoeken met relevante actoren, zoals lokale overheden en partners
binnen aanpalende sectoren voor een gebundelde aanpak van thema’s binnen het
werkveld van de organisatie;
o Inhoudelijk beleid voor de organisatie te ontwikkelen en dit beleid uit te (laten) voeren;
o Lijnen uit te zetten voor het financieel beleid van de organisatie;
o Kennis op het gebied van planning en control toe te passen;
o Concepten uit te werken en om deze om te zetten in projecten en onderdelen van het
reguliere aanbod;
o Kwaliteitscriteria vast te leggen en dienovereenkomstig te handelen;
o Afspraken over de kwaliteit en snelheid van de te leveren diensten en producten na te
komen;
o Aan de Raad van Toezicht verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
De directeur is een inspirerende en stimulerende leider en is in staat om:
o De kwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de medewerkers te erkennen en te
mobiliseren ten behoeve van de organisatie;
o Medewerkers te stimuleren zich persoonlijk te ontwikkelen;
o De prestaties van medewerkers te erkennen en te waarderen;
o Medewerkers te motiveren en te stimuleren en om binnen de organisatie condities te
scheppen voor een arbeidsverhouding die open is, stimuleert en uitdaagt tot het
benutten van de kwaliteit van de groep en het individu;
o Medewerkers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid.
De directeur zet het analytisch en beïnvloedend vermogen in om:
o Relevante processen binnen de omgeving van de organisatie te vertalen in duidelijke
strategische opties en keuzes voor de organisatie;
o Uiteenlopende informatiebronnen te gebruiken om anderen, zowel intern als extern, te
overtuigen van de relevantie van strategische opties en keuzes;
o Netwerken op te bouwen, te onderhouden en in te zetten, voornamelijk met de directe
stakeholders;
o Voorlichtings- en preventieprojecten aan te sturen en mee uit te voeren;
o Beleid te formuleren en de organisatie aan te sturen op basis van gedegen kennis over
oorzaken en patronen van maatschappelijke uitsluiting en discriminatie, relevante wet
en regelgeving, klachtenbehandeling en achtergronden van de doelgroepen.

Prestatievelden / indicatoren
De marktpositie
o De organisatie heeft een helder profiel en sterke positie binnen het veld van
discriminatiebestrijding en bevordering van gelijke behandeling;
o De organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot
klachtbehandeling;
o De organisatie voert de kerntaken uit, zoals vastgelegd in de Wga;
o Strategische ketenpartners zijn op de hoogte en erkennen de kwaliteit en daadkracht van de organisatie;
o De organisatie neemt deel aan relevante samenwerkingsverbanden die van belang zijn
voor de marktpositie en profilering en het uitvoeren van de kerntaken;
o De organisatie initieert waar nodig samenwerkingsverbanden.
Leiderschap
o Medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen;
o Medewerkers hebben een ruime regelcapaciteit en kunnen deze, zowel intern als extern,
aanwenden om vorm en inhoud te geven aan hun professionele autonomie;
o De cultuur binnen de organisatie is open, stimulerend en er heerst een
arbeidsverhouding die collegialiteit en flexibiliteit bevordert;
o De informatievoorziening tussen de verschillende geledingen binnen de organisatie is
geregeld en verschaft inzicht in de prestaties van de individuele medewerkers en de
organisatie;
o Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn voorbereid en uitgevoerd.
Belangenbehartiging en pleitbezorging
o De organisatie is actief binnen relevante netwerken die doelgroep dan wel geografisch
georiënteerd zijn.

Dienstverlening
o De klachtbehandeling is op onafhankelijke en professionele wijze uitgevoerd,
geregistreerd en verantwoord;
o Er zijn op verzoek en in omvang passend, naast de klachtbehandeling,
voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd voor groepen, organisaties, en overheden zodanig
dat zij goed zijn geïnformeerd over (de aanpak van) maatschappelijke uitsluiting en
discriminatie.

Kennis
HBO+ werk- en denkniveau verkregen door opleidingen en/of ervaring;
Ervaring met de werksoort en de aard van de organisatie;
Kennis van en inzicht in de inrichting van de diverse disciplines van de organisatie;
Kennis van relevante wet- en regelgeving;
Relevante financiële kennis en kunde.

Specifieke functiekenmerken
Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie;
Plan- en organisatievermogen;
Analytisch vermogen;
Integer;
Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
Pro-actief en ondernemend;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Salarisschaal
Schaal 12 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Vacature directeur bestuurder ADV Oost-Nederland