Wetgeving rond discriminatie

Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten. Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. De tekst van het artikel luidt als volgt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wetgeving rond discriminatie

De eerste zinsnede van het artikel geeft weer dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Essentieel is dus om te bepalen of het in een betreffend geval gaat om gelijke of ongelijke gevallen. De gelijkheid of ongelijkheid van gevallen wordt niet vastgesteld door alle aspecten van de gevallen met elkaar te vergelijken, maar door slechts die aspecten in aanmerking te nemen die in die gegeven situatie relevant zijn .

De tweede zinsnede van artikel 1 Grondwet formuleert het discriminatieverbod. Een aantal gronden zijn daarbij uitdrukkelijk genoemd; godsdienst levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Dit zijn gronden die ook vermeld staan in diverse internationale verdragen. Het verbod op discriminatie op deze gronden is vaak nader uitgewerkt in andere wet- en regelgeving (zie o.a. Wetboek van Strafrecht art 137c ev. en de Algemene wet gelijke behandeling). De tweede zinsnede eindigt met de formulering “op welke grond dan ook”. De wetgever heeft deze open formulering in het artikel opgenomen zodat het discriminatieverbod niet alleen geldt voor de expliciet genoemde gronden, maar dat dit discriminatieverbod ook voor andere gronden zou kunnen gelden. Welke kenmerken en eigenschappen onder de zinsnede “op welke grond dan ook” zouden kunnen vallen zal door de maatschappelijke werkelijkheid worden bepaald. Ook de uitdrukkelijk genoemde non-discriminatie gronden hebben zich door de maatschappelijke werkelijkheid als zodanig ontwikkeld.

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

Alle gemeenten in Nederland moeten hun burgers toegang bieden tot een antidiscriminatiebureau. Burgers moeten er terecht kunnen met klachten en vragen over discriminatie. Gemeenten zijn verplicht om deze klachten te registreren. Dit regelt de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA).

Ieder1Gelijk is het antidiscriminatiebureau voor de regio Gelderland Zuid, waaronder zestien gemeenten vallen. We baseren ons bij de beoordeling en behandeling van klachten op de Nederlandse, Europese en internationale wetgeving over discriminatie.

Voor de volledige regelgeving kunt u terecht op www.wetten.overheid.nl. Op deze pagina’s vindt u een overzicht van de belangrijkste nationale, Europese en internationale wetten en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling.